Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ e-shopu Modrý Peter na stránkach modrypeter.sk, IČO50025996, spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.


Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa paragrafu 5 písm. o) Zákona č. 18/2018 O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon") je Peter Milčák, riaditeľ o.z. Modrý Peter IČO 50025996 so sídlom Potočná ulica 22a, 054 01 Levoča, (ďalej len"Správca");

2. Kontaktné údaje správcu sú: e-mail: modrypeter@wp.pl, tel.: +421 948 512 836;3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie identifikujúce fyzickú alebo právnickú osobu.

Zdroje spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré mu so súhlasom poskytol kupujúci a ktorésprávca získal na základe plnenia Kúpnej zmluvy a spracovaním elektronickej objednávky v internetovom obchode Modrý Peter.;

2. Správca spracováva len identifikačné a kontaktné údaje kupujúceho nevyhnutné preplnenie Kúpnej zmluvy;

3. Správca spracováva osobné údaje za účelom dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov. Osobné údaje nebudú zverejňované a nebude dochádzať k prenosu do ďalších krajín.

Účel spracovania osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje kupujúceho z nasledujúcich dôvodov:

1. Za účelom vybavenia elektronickej objednávky kupujúceho (meno, adresa, e-mail, telefónne číslo);

2. Za účelom plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom;

3. Poskytnutia osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre plnenie kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť.

Doba uchovávania osobných údajov

1. Správca uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a Správcom a po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu;

2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov je Správca povinný údaje zmazať. Príjemcovia a spracovatelia osobných údajov Treťou stranou, ktorá prijíma osobné údaje kupujúceho, sú subdodávatelia Správcu. Službytýchto subdodávateľov bezpodmienečne súvisia s úspešným plnením kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky medzi správcom a kupujúcim.

Subdodávateľmi správcu sú: 

Systém e-shopu;

Slovenská pošta (doručovacia služba);

Zásielkovňa (doručovacia služba);

GLS (doručovacia služba);

Google Analytics (analýza webových stránok);

Práva kupujúceho

Podľa podmienok stanovených v Zákone má kupujúci právo:

1. Na prístup k svojim osobným údajom;

2. Na opravu osobných údajov;

3. Na vymazanie osobných údajov;

4. Vzniesť námietku proti spracovaniu;

5. Na prenositeľnosť údajov;

6. Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky na e-mailovej adrese: modrypeter@wp.pl;

7. Podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práva na ochranu osobných údajov.

Zabezpečenie osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia nutné k zabezpečeniu osobných údajov kupujúceho;

2. Správca prijal technické opatrenia pre zabezpečenie dátových úložísk osobných údajov, predovšetkým zabezpečenie prístupu k počítači heslom, používanie antivírusového programu a pravidelnú údržbu počítača.

Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronickej objednávky na webovej stránke modrypeter.sk potvrdzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí kupujúci zaškrtnutím políčka v objednávke;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke. Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 13. 11. 2021