OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti Modrý Peter o. z. so sídlom Potočná ulica 22a, 054 01 Levoča, identifikačné číslo: 50025996 registrovaného Ministerstvom vnútra SR na predaj umeleckej literatúry a umeleckých diel prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese modrypeter.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Modrý Peter o. z., so sídlom prevádzky Potočná ulica 22a, 054 01 Levoča, identifikačné číslo: 50025996 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením zákona č. 40/1964 Z.z., občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (ďalej jen "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzavieranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim vedený na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese modrypeter.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odlišné dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Celá prezentácia tovaru umiestnená na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivých druhov tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

2.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje predovšetkým informácie o:

2.3.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

2.3.2. spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

2.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

2.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho odhaliť a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Objednať s povinnosťou platby". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

2.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladoch na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatej objednávky (akceptovaním), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže

kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. SK7811000000002948016698, vedený

v spoločnosti Tatra banka (ďalej len "účet predávajúceho");

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému Stripe;

- bezhotovostne prostredníctvom platobného systému PayPal;

- v hotovosti pri osobnom odbere.

- úhrada tovaru pri doručení - dobierka

3.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady

spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je vyslovene uvedené inak,

kúpnou cenou sú ďalej chápané aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú podobnú platbu. Týmto nie je

dotknuté ustanovenie obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu

tovaru vopred.

3.4. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je kúpna cena splatná pri preberaní

tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 dní od uzavretia kúpnej

zmluvy. Objednávka sa uplynutím tejto lehoty stornuje.

3.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru

spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je

záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený v momente pripísania príslušnej sumy na

účet predávajúceho.

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné

navzájom kombinovať.

3.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými

právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej

zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej

hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru

a zašle ju elektonickou poštou na uvedenú mailovú adresu kupujúceho.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy

nie je možné odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to

do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je

niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia

poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané

v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na poškodenie tovaru, ktoré bolo uvedené v

popise sa reklamácia neprijíma. Reklamácia je platná, ak pri tovare bol uvedený zachovalý

stav a napriek tomu je poškodený. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať

okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty

predávajúceho modrypeter@wp.pl.

4.2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna

zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich (14)

dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. V prípade odstúpenia od

kúpnej zmluvy kupujúcim, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu,

a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený kvôli svojej povahe obvyklou poštovou

cestou.

4.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti

predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia

od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho

prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť prostriedky poskytnuté kupujúcim už pri

vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú

tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je

povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti

alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

4.4. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne

započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.5. V prípadoch, kedy má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež

oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru

kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného

odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.6 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odoslanie tovaru pri zvolenej platobnej

metóde zo strany kupujúceho vo forme dobierky pri sume vyššej ako 100€. Ako alternatíva

bude kupujúcemu odporúčaná platobná metóda: prevodom na bankový účet. V prípade, že

kupujúci odmietne akúkoľvek inú platobnú metódu, predávajúci si vyhradzuje právo

odstúpenia od kúpnej zmluvy a storno objednávky.

5. Preprava a dodanie tovaru

5.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho,

nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2. V prípade, že je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené

kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prebrať tovar pri dodaní.

5.3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane

alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady

spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom

doručenia.

5.4. Pri preberaní tovaru od prepravca je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť

obalov tovaru a v prípade akéhokoľvek porušenia toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V

prípade spozorovania porušeného obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky

nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prebrať.

5.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie

podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. Práva z chybného plnenia

6.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia

príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.2. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri preberaní nemá vady, nakoľko

sa jedná o už používaný tovar. Predovšetkým predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že v

dobe, kedy kupujúci tovar prebral:

6.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci uvádza v popise tovaru a v prípade, že dohoda

chýba, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci

očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi realizovanej,

6.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa

tovar tohto druhu obvykle používa,

6.2.3. je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

6.2.4. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Kupujúci nadobudne vlastníctvo tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

7.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi chovania v

zmysle ustanovenia § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

7.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej

adresy modrypeter@wp.pl. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho pošle predávajúci

na elektronickú adresu kupujúceho.

7.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je určená príslušná

Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99, Bratislava.

7.5. Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, so sídlom Mlynské nivy

4924/44A, 82715 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o

riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadení (ES) č. 2006/2004 a smernice

2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

7.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia.

Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov.

Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad

dodržovaním zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

7.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle občianskeho

zákonníka.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov.

8.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko,

adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty,

telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje").

8.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie

práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Ak kupujúci

nevyberie inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely

zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných

údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe bránila

uzavretiu kúpnej zmluvy.

8.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom

používateľskom účte, pri objednávke vytvorenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať

správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o

zmene vo svojich osobných údajoch.

8.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako

spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez

predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

8.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v

elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v papierovej podobe

neautomatizovaným spôsobom.

8.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že

sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva

spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného

života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, predovšetkým ak sú osobné údaje nepresné

s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

8.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

8.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

8.9. V prípade, že kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, je mu

predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácií

podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady

nevyhnutné na poskytnutie informácie.

9. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

9.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

9.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítači. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy je možné plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodné (zahraničné) prvky, tak sa strany zhodujú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

10.2. Voľbou práva nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho rádu, od ktorých sa nie je možné odchýliť, a ktoré by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použili podľa ustanovenia čl. 6 odst. 1 Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

10.3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, predovšetkým autorské práva k obsahu, vrátane dizajnu, fotografií, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináležia predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

10.4. Ak sú niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takými stanú, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatným ustanoveniam čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosťou ostatných ustanovení.

10.5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.6. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie Modrý Peter o. z., Potočná ulica 22a, 054 01 Levoča. Adresa elektronickej pošty modrypeter@wp.pl.

V Levoči dňa 13.11.2021